توضیحات پروژه

تجهیز پروتئینی حامی با یخچال ویترینی اروپایی