توضیحات پروژه

تجهیز پروتئینی اندیشه با یخچال روباز فروشگاهی