به منظور تک مسیره کردن ورودی یا خروجی و همچنین هدایت مشتری به داخل یا خارج فروشگاهها از گیت(دروازه) های ورود و خروج استفاده می شود.

گیت یکطرفه

گیت دو طرفه

گیت چرخان

گیت الکترونیکی اتومات

نرده محافظ

لوله محافظ