چرخ حمل بار فروشگاهی

در فضاهای تجاری و فروشگاههای بزرگ نیاز به شارژ کردن کالاها در سطح فروش در طول روز به کرات وجود دارد.برای سهولت و سرعت بیشتر در اجرای این پروسه پرسنل خدمات از چرخ های حمل بار یا لجستیک استفاده کرده و کالاها را از قسمت ابنار به سطح فروش می رسانند.

چرخ حمل بار01

چرخ حمل بار02

چرخ حمل بار03

چرخ حمل بار04

چرخ حمل بار05

چرخ حمل بار06

چرخ حمل بار07

چرخ حمل بار08

چرخ حمل بار09

چرخ حمل بار10

چرخ حمل بار11

چرخ حمل بار12

محفظه کرومی01

محفظه کرومی02

محفظه پروفیلی چرخدار