طراحی فروشگاه پوشاک,طراحی بوتیک

لباس جز نیازهای اولیه انسان بوده و تاریخچه ای به اندازه عمر بشریت دارد.در واقع وظیفه اصلی آن حفاظت انسان در برابر آب و هوا،ایمنی در برابر حشرات،مواد سمی و محافظت دربرابر آسیب های فیزیکی می باشد.در گذشته نقش اصلی پوشاک جنبه حفاظت بوده است اما با گذشت زمان و اجتماعی شدن انسان و تعالی تمدن و فرهنگ جنبه فرهنگی به خود گرفت.آداب و رسوم مختلف،عقاید و فرهنگهای متفاوت و اقلیمهای گوناگون بر طرح و نقش و تزیین لباس اثر گذار بوده و باعث ایجاد پوششهای متفاوتی در دنیا شده است.پوشاک امروزه به عنوان یک صنعت بزرگ در دنیا به پیش می رود و هر روز اخبار جدیدی در این مورد منتشر می شود.