طراحی سوپر پروتئین,تجهیزات سوپر پروتئینی

طراحی انواع قسمتهای سوپر پروتئین برای عرضه گوشت،مرغ،ماهی،سوسیس و کالباس به صورت کارگاهی و بخش عرضه محصولات آماده برای مشتریان.